Polityka Prywatności | Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu www.jubiler-warszawa.com.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.jubiler-warszawa.com.plW szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.Właścicielem serwisu jest Pracownia Złotnicza Marek Sikorski 01-859 Warszawa
  Ul. Kasprowicza 15, NIP 118-004-71-61 Regon 011081719.

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedającym ? należy przez to rozumieć sklep internetowy www.jubiler-warszawa.com.pl;

 2. Kupującym ? należy przez to rozumieć, osobę składającą zamówienie w sklepie internetowymwww.jubiler-warszawa.com.pl jako konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Sklepie internetowym ? należy przez to rozumieć platformę sprzedażową www.jubiler-warszawa.com.pl.

 1. Sklep internetowy umożliwia zakup oferowanych produktów 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu, w postaci  biżuterii wykonanej ze srebra, złota oraz innych metali i kruszców szlachetnych.

 

§2 Warunki zawierania umów (składania zamówień)

 1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie sklepu internetowego: opisem produktu, cennikiem a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Podane ceny określone są w walucie polskiej (PLN), z uwzględnieniem podatku VAT. Do podanych cen należy doliczyć koszty dostawy, których wysokość jest wskazana w zakładce ?koszty dostawy?.

 3. Zaprezentowane na stronie wizerunki produktów wraz z ich opisem nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a zaproszenie do zawarcia umowy.

 4. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Kupujący wybiera pozycje do koszyka.

 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia. Sprzedający w celu weryfikacji danych może kontaktować się także telefonicznie na podany przez Kupującego numer telefonu kontaktowego.

 6. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą wysłania przez Sprzedającego do Kupującego e-maila z informacją o przyjęciu zamówienia.

 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 1. dla zamówień płatnych przy odbiorze ? w momencie przyjęcia zamówienia;

 2. dla zamówień płatnych przelewem ? w momencie zaksięgowania wpłaty za złożone zamówienie na podany przez Sprzedającego numer rachunku bankowego.

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 2. Zamówione wyroby są wysyłane za pośrednictwem kuriera. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru w sklepie stacjonarnym Sprzedającego.

 3. Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu. W przypadku chęci otrzymania faktury Kupujący zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 4. Istnieje możliwość złożenia przez Kupującego indywidualnego zamówienia na wykonanie biżuterii poprzez kontakt e-mail i ustalenia parametrów przedmiotu, a także ceny. W sytuacji tej nawiązanie umowy następuje w chwili ustalenia wszystkich istotnych okoliczności zamawianego przedmiotu i akceptacji przez Kupującego i Sprzedającego.

 5. Cena wysyłki podana przez Sprzedającego obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Koszt wysyłki zamówień, których wartość przewyższa 200 PLN, pokrywa Sprzedający.

 7. Zakupiony towar można opłacić:

 1. osobiście w sklepie stacjonarnym właściciela serwisu;

 2. wpłacając pieniądze bezpośrednio na konto:


PKO BP 
97 1020 1097 0000 7202 0004 6938

 

 1. Termin płatności za złożone zamówienie wynosi 7 dni roboczych, po upływie którego zamówienie jest anulowane.

 2. Przy każdym produkcie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia od złożenia zamówienia do chwili wysłania produktów. W podanym orientacyjnym czasie realizacji zamówienia uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Kupujący może zażądać wysłania niekompletnego zamówienia po uiszczeniu kosztów przesyłki za wszystkie części zamówienia.

 3. W przypadku okazania się, iż towar jest niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Kupującego, który może zrezygnować ze złożonego zamówienia. Po rezygnacji ze złożonego zamówienia Sprzedający zwraca otrzymaną od Kupującego opłatę za zamówienie na podany numer rachunku bankowego.

 4. W przypadku wyrobów jubilerskich wykonywanych na indywidualne zamówienie czas realizacji wynosi od 7 do 20 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Realizacja pozostałych zamówień wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

 

§3 Warunki odstąpienia od umowy

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od dostarczenia produktów odstąpić od umowy.

 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że Kupujący podpisze załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub też wypełni formularz odstąpienia  dostępny na stronie internetowej Sprzedającego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można także wysłać pocztą elektroniczną na główny adres poczty elektronicznej sprzedającego. Koszt wysłania towaru do Kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego jako bezpośredni koszt zwrotu rzeczy obciąża Kupującego.

 3. W przypadku, gdy zwracany towar został przez kupującego uszkodzony ? Sprzedawca może w ramach egzekwowania odpowiedzialności odszkodowawczej obniżyć wartość zwracanej w ramach odstąpienia kwoty odpowiednio do równowartości obniżonej wartości towaru w wyniku  uszkodzenia.

 4. Nie można odstąpić od umowy bez podawania przyczyn, gdy przedmioty wykonane zostały na indywidualne zamówienie.

§4 Gwarancja

 1. Okres gwarancji produktów wynosi 12 miesięcy. Na niektóre produkty okres gwarancji może zostać przedłużony. Okres w trakcie którego Kupujący

 2. Gwarancja nie obejmuje ubytków w przedmiotach w wyniku naturalnego ich zużycia, uszkodzeń mechanicznych z winy Kupującego lub dokonanych przez osobę trzecią a także zniekształcenia wyrobu jubilerskiego powodującego wypadnięcie kamienia lub ukruszenie się go z winy Kupującego.

 

§5 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedającego o niezgodności towaru z umową (wadzie fizycznej lub prawnej). Zawiadomienie może nastąpić drogą poczty elektronicznej na główny adres poczty elektronicznej Sprzedającego lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedającego. Możliwość zgłoszenia reklamacji wygasa po upływie 2 lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres do korespondencji, wskazane jest podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji;

 3. przedmiot reklamacji;

 4. przyczynę reklamacji;

 5. podpis (tylko w przypadku zgłaszania reklamacji tradycyjną drogą pocztową).

 1. Kupujący przesyła reklamowany przedmiot na własny koszt (z uwzględnieniem §5 ust. 8 niniejszego regulaminu) na adres Marek Sikorski, 05-092 Warszawa, Ul. Dolna 37/2 lub składa reklamację osobiście dostarczając rzecz będącą przedmiotem reklamacji do Sprzedającego, przez co należy rozumieć sklep prowadzony pod adresem Jana Kasprowicza 15, 01-859 Warszawa

 2. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty ich otrzymania, jednak nie później niż 14. dnia od otrzymania zgłoszenia reklamacji.

 4. W przypadku pierwszej reklamacji w pierwszym rzędzie oferowana jest możliwość naprawy towaru, chyba że jest możliwe dokonanie wymiany towaru na nowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a jeżeli nie jest to możliwe może zostać zaproponowane obniżenie ceny rzeczy sprzedanej. Jeżeli wada sprzedanej rzeczy jest istotna Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.  W przypadku kolejnej reklamacji lub naruszenia terminu rozpatrywania reklamacji przez sprzedającego Kupujący może żądać naprawy, wymiany lub obniżenia ceny sprzedanej rzeczy.

 5. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Kupującego na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej ? na adres wskazany przez Kupującego.

 6. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb realizacji reklamacji, a także zwrócić Kupującemu koszty przesyłki.

 

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

 1. Sprzedający, jako administrator danych osobowych  chroni dane osobowe Kupujących. Podane przez Kupującego dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie, posiada możliwość ustalenia jakie dane na jego temat są przetwarzane przez Sprzedającego.

 2. Kupujący w każdym czasie ma wgląd do swoich danych, które może poprawiać lub usuwać.

 

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Kupujący dokonując zakupów za pośrednictwem Sprzedającego akceptuje niniejszy Regulamin.

 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub zostało uznane za nieważne nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, postanowienie nieważne przestaje obowiązywać, a zamiast niego obowiązują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2014.121 j.t.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.) oraz odpowiednie przepisy dotyczące regulacji związanych z ochroną praw konsumenta.

TOP